fbpx

PRIVACYBELEID Triggerpoint-reset

Contactgegevens:
Triggerpoint-reset
Jan Willem van Deutekom
Havenkade 7
8081 GP Elburg
info@triggerpoint-reset.nl
KvK nr: 71211187


Door het gebruik en de afname van de diensten en producten van Triggerpoint-reset
gaat u akkoord met wat is beschreven in dit Privacybeleid. In dit Privacybeleid staat
beschreven hoe Triggerpoint-reset omgaat met uw persoonsgegevens. Triggerpoint-reset
is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die
Triggerpoint-reset van u heeft.
De term "diensten" refereert naar diensten zoals masterclasses, programma's, trainingen,
etc. In onze algemene voorwaarden kunt u hier meer over lezen. Onze algemene
voorwaarden kunt u vinden op triggerpoint-reset.nl/algemene-voorwaarden.
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment aan te passen
zonder dit in welke vorm dan ook te communiceren. Alle informatie die u aan ons verschaft
valt onder dit Privacybeleid. Dus ook de informatie die u op de website invult of als
opmerking toevoegt. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Wij gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).


Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens
U geeft persoonsgegevens door wanneer u:
Zich aanmeldt voor een van onze diensten.
Een dienst of product aanschaft.
Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
Informatie aanvraagt.
Klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen doordat een ander ons deze gegevens
geeft. Indien dat het geval is, dan informeren wij u hierover.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende gegevens:
Uw geslacht (de aanhef heer/mevrouw)
Uw voornaam en achternaam
Uw adres
Uw telefoonnummers
Uw e-mailadres
Uw website (domeinnaam)
Uw btw-nummer
Uw bankrekeningnummer
Uw IP-adres
Wij verwerken deze persoonsgegevens, omdat deze door u op eigen initiatief
zijn verstrekt of in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen.

Doeleinden:
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit Privacybeleid. Dit is alleen anders als we uw toestemming
hebben gekregen om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.

Wij gebruiken:
Uw voornaam en e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief, voor het toesturen
van door u aangevraagde informatie (bijvoorbeeld een link voor het downloaden van een
e-book) en voor het sturen van opvolg e-mails. Uw voornaam en e-mailadres om u te
benaderen via sociale media. Uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer
voor deelname aan webclasses, gratis onlinetraining en voor het versturen van daaraan
gerelateerde opvolg e-mails. Alle gegevens die u vrijwillig toestuurt (door het invullen
van opdrachten, verslagen van sessies en alle andere aanvullende informatie) voor
begeleiding in het kader van individuele coaching of groepstraining.
Alle gegevens die u vrijwillig toestuurt door het invullen van een enquête na afloop van
onze dienstverlening. Deze enquête is bedoeld als terugkoppelingop onze dienstverlening.
Op deze wijze weten wij waar onze dienstverlening kan worden verbeterd.
Uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, website,
telefoonnummer en eventueel btw-nummer ter voorbereiding van het afsluiten van
een overeenkomst en om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren.
Uw IP-adres om uw websitebezoek vast te leggen om zo onze website en marketing te
verbeteren. Zo kunnen wij zien welke pagina’s van de website u bezoekt en hoe lang u deze
pagina’s bekijkt. Op grond van deze informatie laten wij de voor u relevante advertentie(s)
zien. Ook kunnen wij zien op welk moment (dag en tijdstip) u de advertentie heeft gezien,
op welke pagina u deze advertentie heeft gezien en uit welk land/gebied u komt.
Uw contactgegevens voor ons relatiebeheer en communicatie.
Uw persoonsgegevens om een deugdelijke administratie te kunnen voeren.
Uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Grondslag:
De grondslag geeft aan waarom wij uw gegevens mogen verwerken. Wij mogen uw
gegevens verwerken, omdat: U ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor
een of meer specifieke doelen te verwerken. Dit geldt voor:
Het toesturen van een nieuwsbrief.
Het toesturen van door u aangevraagde informatie.
Het sturen van opvolg e-mails.
Het deelnemen aan webclasses en online training.
Het u benaderen via sociale media.
Deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te kunnen sluiten of om
een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor:
Het begeleiden van klanten in het kader van individuele coaching of groepstraining.
Het leveren van diensten en producten die via onze website worden aangeschaft.

Alle dienstverlening die Triggerpoint-reset voor zijn klanten verzorgt.
Hierbij kunt u denken aan de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met
ons personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is. Onder noodzakelijke
bedrijfsvoering verstaan wij zaken zoals de personeels- en financiële administratie, incasso
en ICT-processen. Wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit gerechtvaardigd belang
geldt enkel in het geval van direct marketing. Wij een wettelijke verplichting naleven.
Zo dienen wij voor de Belastingdienst een bewaarplicht van zeven jaar voor onze
administratie aan te
houden.
Wij zijn ook verplicht om de gegevens van onze medewerkers aan de Belastingdienst te
Verstrekken
.
Nieuwsbrief en opvolg e-mails:
Na inschrijving voor een nieuwsbrief of nadat u toestemming heeft gegeven voor het
sturen van opvolg e-mails, ontvangt u periodiek een e-mail met informatie gerelateerd aan
ons bedrijf. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief en opvolg e-mail.
Elke nieuwsbrief en opvolg e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
U kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan
boven aan dit Privacybeleid.


Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?
Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te
kunnen sluiten. Zonder uw persoonsgegevens, kunnen en mogen wij geen overeenkomst
met u sluiten. Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens, niet meer. Als wij al een
overeenkomst met u hebben gesloten of als u een offerte aanvaardt, dan kan het zijn dat
wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer persoonsgegevens van u nodig
hebben. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst (niet)
goed uitvoeren. U bent dan mogelijk schadeplichtig.

Zichtbaarheid voor anderen:
Wees u zich bewust van het volgende. Op het moment dat u vrijwillig uw vertrouwelijke
informatie zichtbaar op de website van Triggerpoint-reset zet of deelt via sociale media,
dan kan iedereen deze informatie zien. Ook kan iedereen deze informatie gebruiken,
zonder dat u daar invloed op heeft. Limitless Mind Academy is niet verantwoordelijk
voor dergelijk gebruik. Wees u zich ook bewust van het feit dat wij uw bijdrage elders
kunnen publiceren. Draagt u bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten
groep in het kader van een programma, masterclass, training of iets dergelijks), dan
maakt Triggerpoint-reset op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan
waarvoor het platform bedoeld is. Triggerpoint-reset kan geen verantwoording dragen
voor hoe de andere deelnemers op het besloten forum met uw bijdragen omgaan.
Triggerpoint-reset kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende
platform met persoonsgegevens omgaat. Een verzoek om persoonsgegevens te
verwijderen uit een blog of van een (plat)form kan worden ingediend via
bovenstaande contactgegevens. Triggerpoint-reset is in sommige gevallen niet in staat om
persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw
voornoemde verzoek geven wij dan aan dat het niet gelukt is en ook waarom het niet
gelukt is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Voor het toesturen van een nieuwsbrief en opvolg e-mail: zo lang u ingeschreven blijft.
Na uitschrijving voor de nieuwsbrief of opvolg e-mail worden uw gegevens binnen twee
maanden verwijderd.
Voor het toesturen van door u aangevraagde informatie: twee maanden nadat deze
Informatie is verzonden, met uitzondering van de gegevens voor het kunnen sturen van de
opvolg e-mails.
Voor deelname aan webclasses: twee maanden na deelname aan de webclass, met
uitzondering van de gegevens voor het kunnen sturen van de opvolg e-mails.

Als wij een overeenkomst met u hebben gesloten dan hanteren wij een bewaartermijn
van zeven jaar. Wij bewaren uw gegevens maximaal zeven jaar na het boekjaar waarin
vaststaat dat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn.
Dit is gelijk aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Verstrekking van uw gegevens aan derden;
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is om uw vraag of
verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met
u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens
in dat geval aan betaaldienstverleners, bezorgdiensten, onze boekhouder, Active Campaign
(e-mail marketing), ons onlinefacturatiesysteem en met Virtueel Assistent (assistent
op afstand).

Worden er persoonsgegevens aan landen buiten Europa gegeven ?
Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.
Uw persoonsgegevens die wij via een ander ontvangen. Soms ontvangen wij via een
ander uw gegevens, doordat wij kijken in het handelsregister, in openbare bronnen of op
sociale media.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te passen of te
wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens
in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Eventuele profilering van u vindt plaats op basis van uw toestemming. U heeft het recht
om bezwaar te maken tegen verdere profilering, waarna wij het profileren direct staken
en gestaakt houden.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken:
Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken ? Dan kunt
u deze toestemming op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het geval u toestemming
heeft gegeven voor profilering. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens voor zover dit
mogelijk is binnen de wet.

Het uitoefenen van uw rechten;
U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht
van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw
toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een
van bovenstaande contactgegevens. Uw verzoek wordt binnen een maand verwerkt.
Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies
Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden.
Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en
informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden
met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring:
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Trackingcookies plaatsen wij
alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Op onze website
worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte
pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern
opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag.
Met deze informatie kunnen we onze website verder verbeteren. Ook gebruiken wij
cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten
via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat
en niet bij ons.

Cookies uitzetten:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u
Vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Doubleclick:
Onze website maakt gebruik van Doubleclick. Doubleclick is een trackingcookie.
Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over uw apparaat en over uw gedrag naar
Google Analytics te zenden. De cookie volgt u op verschillende apparaten en
marketingkanalen. Door Doubleclick kunnen wij zien hoe vaak een advertentie is
vertoond, hoe lang de advertentie te zien is geweest en hoe vaak de advertentie is
vertoond. Ook kunnen wij zien op welk moment (dag en tijdstip) u de advertentie heeft
gezien, op welke pagina u deze advertentie heeft gezien en uit welk land/gebied u komt.
Bovendien kunnen wij zo zien welke pagina’s van de website u bezoekt en hoe lang u deze
pagina’s bekijkt. Op grond van deze informatie laten wij voor u relevante advertenties
zien. In de privacypolicy van Google staat uitgelegd hoe data is opgeslagen van een
Doubleclick cookie. Deze privacypolicy vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ. De opgeslagen data van
een cookie ziet er als volgt uit:
time: 06/Aug/2008 12:01:32
ad_placement_id: 105
ad_id: 1003
userid: 0000000000000001
client_ip: 123.45.67.89
referral_url: "http://youtube.com/categories"

Google Analytics:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages
te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Wistia en Vimeo
Onze website maakt gebruik van YouTube, Wistia en Vimeo voor het weergeven van
video’s. YouTube, Wistia en Vimeo kunnen cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u
video’s kijkt of wanneer u op een knop of link van deze sociale media klikt. Wij hebben geen
controle over deze cookies (zogenoemde third-party cookies). Door het klikken op een knop
van deze sociale media, stuurt u persoonsgegevens door naar deze sociale media.
Triggerpoint-reset houdt geen toezicht op deze sociale media. Triggerpoint-reset kan
ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van uw gegevens door
deze sociale media. Het gebruik van deze sociale media is voor uw eigen risico.
Wij adviseren u eerst het cookie- en privacybeleid van deze sociale media te lezen, voordat
u op een knop klikt. Het cookie- en privacy beleid vindt u hier:
YouTube:
Cookiebeleid en privacybeleid: policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Wistia:
Cookiebeleid en privacybeleid: wistia.com/privacy
Vimeo:
Cookiebeleid: vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179
Privacybeleid: vimeo.com/privacy

Het gebruik van sociale media:
Onze website maakt gebruik van de sociale media knoppen Facebook en Instagram.
Deze knoppen bevatten een link om webpagina’s te kunnen delen of te promoten of om
u door te sturen naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op een knop, stuurt u
persoonsgegevens door naar deze sociale media. Triggerpoint-reset houdt geen toezicht
op deze sociale media. Triggerpoint-reset kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden
voor de verwerking van uw gegevens door deze sociale media. Het gebruik van deze
sociale media is voor uw eigen risico. Wij adviseren u eerst het privacybeleid van deze
sociale media te lezen, voordat u op een knop klikt.
Het privacybeleid van Facebook en Instagram vindt u hier:
Facebook: nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Websites van derden:
Op deze website, in de nieuwsbrieven en in diensten zoals een masterclass en dergelijke
kunt u links (koppelingen) aantreffen naar websites van derden. Door het klikken op
deze links, plaatst deze derde cookies op uw apparaat. Hoewel deze websites met zorg
zijn geselecteerd, draagt Triggerpoint-reset geen verantwoordelijkheid voor de omgang
van deze websites met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de
betreffende website.

Beveiliging persoonsgegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zijn de apparaten die toegang kunnen
verschaffen tot de persoonsgegevens beveiligd met sterke wachtwoorden en met
beveiligingssoftware. Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt in onze
opdracht, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst. Met een
verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.
Ook maken wij gebruik van een VPN-verbinding en is gegevensuitwisseling via de website
beveiligd middels een SSL-certificaat (herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot
en het adres dat begint met https://). Persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van Triggerpoint-reset of die van een derde partij. We hebben een
verwerkersovereenkomst gesloten met de eigenaren van de servers.

Klachtrecht:
Mocht u klachten hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan spijt ons
dat zeer. Wij verzoeken u vriendelijk allereerst contact met ons op te nemen via
info@ triggerpoint-reset.nl. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht goed op te lossen.
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback:
We controleren regelmatig of we aan dit Privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via:
info@ triggerpoint-reset.nl . Deze versie is van november 2018.

>