fbpx

DISCLAIMER

1. Algemeen
Deze disclaimer is voor www.triggerpoint-reset.nl van:
Triggerpoint-reset
Havenkade 7
8081 GP Elburg
KvK nr: 71211187
info@triggerpoint-rest.nl

2. Gebruik website
Met het doornemen en het gebruik maken van de inhoudelijke informatie van deze website
inclusief (gratis) diensten & producten, video’s, nieuwsbrieven, facebook posts, blogs, vlogs,
trainingen, coachingsprogramma’s en / of elke andere aan Triggerpoint-reset
gerelateerde informatie gaat u akkoord met wat is beschreven in deze disclaimer.
Triggerpoint-reset behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

3. De informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve & informatieve doeleinden
Alle op deze website aangeboden informatie is geen vervanging van regulier medisch advies
en dient uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Houd te alle tijden nauw
contact met uw behandelend arts, zeker in geval van twijfel en / of zwangerschap.

4. Kwaliteit
Triggerpoint-reset doet zijn uiterste best om de geleverde educatieve informatie met
de grootste zorg aan te bieden. Alle de door Triggerpoint-reset aangeboden informatie
is zorgvuldig uitgezocht en bestudeerd voordat het gepubliceerd wordt. Desondanks kan het
voorkomen dat er fouten in staan. Wij horen graag als u van mening bent dat het beter kan.
Wij geven nadrukkelijk geen garantie op de geleverde informatie.

5. Eigen verantwoordelijkheid
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen leerproces. Dit houdt in dat het uw eigen
keuze is om de educatieve informatie aangeboden door Triggerpoint-reset tot u tenemen.
De hieruit voortgekomen keuzes, acties en resultaten zijn voor uw eigen
verantwoordelijkheid. U gaat er mee akkoord dat het voor uw eigen rekening en risico komt
dat u gebruik maakt van de door Triggerpoint-reset aangeboden informatie.

6. Inspanningsverplichting
Triggerpoint-reset doet haar uiterste best om u te ondersteunen in het behalen van uw
doelen tijdens de door Triggerpoint-reset aangeboden diensten & producten. Echter, u
bent verantwoordelijk voor uw eigen leerproces en het behalen van uw doelen. Uw succes is
afhankelijk van uw eigen inzet en commitment.
Triggerpoint-reset kan daarom geen resultaten voorspellen en garanderen en u accepteert
dat de resultaten persoonsgebonden zijn. Elke persoon is namelijk uniek en de
resultaten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld iemand zijn cultuur, motivatie, ambities,
intelligentie en acties. U gaat er daarom mee akkoord dat er geen garanties gegeven kunnen
worden omtrent het gebruik van de diensten en producten van Triggerpoint-reset.

7. Affiliates
Het kan voorkomen dat Triggerpoint-reset gebruik maakt van promoties, affiliates en
partnering met individuele ondernemingen of bedrijven. Triggerpoint-reset is hier erg
selectief in is. U bepaalt zelf of u een overeenkomst wilt aangaan met deze partners. U bent
niet verplicht om een overeenkomst met deze partners aan te gaan.

8. Testimonials
Alle gepubliceerde testimonials in de vorm van tekst en video representeren
persoonsgebonden ervaringen die behaalt zijn na het volgen van een van de diensten en/of
producten van Triggerpoint-reset. Deze testimonials hebben als enig doel om de
ervaringen van cliënten te illustreren en te laten zien wat er mogelijk is. Deze testimonials
geven geen garantie voor het behalen van dezelfde resultaten.

9. Referenties en links
Indien Triggerpoint-reset enige andere bron in de vorm van bijvoorbeeld een website
link en/of naam vermeld, is dit puur voor educatieve doeleinden. Triggerpoint-reset
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle de door hen aangeboden informatie en de
keuzes, acties en resultaten die u als gevolg hiervan onderneemt. Ook indien de website-link
van Triggerpoint-reset vermeldt staat op enig ander website is Triggerpoint-reset niet
aansprakelijk voor de door deze website verschafte informatie. Een vermelding van
Triggerpoint-reset op een andere website betekent niet automatisch dat Triggerpoint-reset
zakelijk gelinkt is aan deze website. Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor hetgeen derden over Triggerpoint-reset vermelden en/of garanderen.

10. Schadevergoeding en claims
U bent op vrijwillige basis een overeenkomst aangegaan met Triggerpoint-reset. U bent
te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen leerproces. Wanneer u om welke reden dan ook
niet tevreden bent met de diensten en/of producten die Triggerpoint-reset aanbiedt,
dan stellen we het zeer op prijs als we daarvan op de hoogte gesteld worden. We zoeken
graag samen naar een passende oplossing voor uw klacht. Wanneer we er samen niet uit
zouden komen, is er de mogelijkheid om u te richten tot Klachtenportaal Zorg om een klacht
in te dienen. De klachtencommissie zal volgens de vastgestelde procedures de klacht
behandelen.

11. Beperkte aansprakelijkheid
Triggerpoint-reset spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden
zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Triggerpoint-reset.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Triggerpoint-reset.

12. Auteursrechtelijk & intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op of via deze website aangeboden
informatie, liggen bij Triggerpoint-reset. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van
deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Triggerpoint-reset, behoudens en slechts.

13. Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

>