fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor www.triggerpoint-reset van:
Triggerpoint-reset
Havenkade 7
8081 GP Elburg
KvK nr: 71211187
info@triggerpoint-reset.nl

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Triggerpoint-reset is gevestigd aan de Havenkade 7, 8081 GP in Elburg en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71211187.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Triggerpoint-reset aangeboden diensten & producten en op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen Triggerpoint-reset en de wederpartij.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder e-mail) is overeengekomen.
1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden daaronder mede verstaan: ‘1-op 1 coaching’, ‘In-control Mind’, ‘In-control Body’, In-control Health, Workshops, Masterclasses, Mentorclasses, Seminars, trainingen, 1-op-1 sessies, (virtuele) coachingcalls, virtuele (mid)dagen, extra (korte) sessies, etc.
1.5 Onder wederpartij in deze algemene voorwaarden wordt de contractspartij van Triggerpoint-reset verstaan.
1.6 Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
1.7 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Inschrijvingen
2.1 Een inschrijving voor een dienst of product van Triggerpoint-reset komt tot stand na een toezegging van zowel Triggerpoint-rest als de wederpartij, waarna het voldoen van de overeengekomen betaling de volgende stap is.
2.2 Triggerpoint-reset is op geen enkele wijze verplicht tot het uitvoeren van de overeenkomst, voordat Triggerpoint-reset het overeengekomen bedrag van de wederpartij heeft ontvangen. Hier wordt alleen een uitzondering op gemaakt indien hierover schriftelijk afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.
2.3 De wederpartij verstrekt Triggerpoint-reset alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Triggerpoint-reset verstrekte gegevens en informatie.
2.4 Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5 Een samengestelde opgave van de vergoeding verplicht triggerpoint-reset niet tot het verrichten dan wel leveren van een gedeelte van de dienst of van het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven vergoeding.
2.6 Aanbiedingen en offertes vervallen drie dagen nadat de aanbieding of offerte is verstrekt.

Artikel 3. Betalingen
3.1 Betalingen dienen te worden voldaan zoals overeengekomen tijdens de totstandkoming van de besproken overeenkomst, maar in ieder geval minimaal 24 uur voor aanvang van de dienst of product.
3.2 Indien de wederpartij in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Triggerpoint-reset het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij op te schorten. Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
3.3 De wederpartij doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
3.4 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens Triggerpoint-reset, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,- exclusief btw.
3.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn alle opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 4. Herroepingsrecht, wijzigen of annuleren
4.1 Een wederpartij die consument is, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, anders dan in artikel 4.3, gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Triggerpoint-reset mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: - als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Triggerpoint-reset mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. - als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; - bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4.3 De wederpartij die consument is, kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Triggerpoint-reset mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
4.5 Als Triggerpoint-reset vanwege urgente redenen een afspraak annuleert, behoudt de wederpartij het recht zo spoedig mogelijk te horen wanneer een nieuwe afspraak plaatsvindt. In geval van onvoldoende deelnemers kan Triggerpoint-reset een trainingsdatum (open inschrijving) verplaatsen. Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van het annuleren en/of het verplaatsen van een afspraak en trainingsdatum.
4.6 In het geval de wederpartij afzegt voor een dienst of product 4 dagen tot 48 uur voor aanvang hiervan, dan geldt het volgende: de wederpartij mag op een van de twee daaropvolgende data waarop een soortgelijke dienst of product wordt gegeven, meedoen. In het geval er geen soortgelijke dienst of product meer aangeboden wordt en de wederpartij dus niet meer op een volgende datum kan meedoen, dan proberen partijen een andere passende oplossing te vinden. De wederpartij maakt geen aanspraak op restitutie, ook niet als er geen andere passende oplossing wordt overeengekomen.
4.7 In het geval de wederpartij afzegt voor een dienst of product minder dan 48 uur voor aanvang hiervan, dan heeft de wederpartij geen recht op deelname op een andere datum. De wederpartij maakt geen aanspraak op restitutie.
4.8 Afzeggen voor een dienst of product kan enkel per e-mail naar het volgende e-mailadres: info@triggerpoint-reset.nl
4.9 Als de wederpartij bij het afnemen van een dienst of product gebruik heeft kunnen maken van een speciale aanbieding en deze afname annuleert, dan maakt de wederpartij geen aanspraak op deze aanbieding indien de wederpartij opnieuw dan wel alsnog van de dienst of het product gebruik wenst te maken.
4.10 Triggerpoint-reset is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en zonder schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
4.11 Indien de wederpartij zich tussentijds afmeldt voor een dienst of product dan maakt de wederpartij geen aanspraak op restitutie.

Artikel 5. Welzijn
5.1 De wederpartij verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten & producten van Triggerpoint-reset.
5.2 Indien de wederpartij twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst en/of product, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van Triggerpoint-reset doorslaggevend.
5.3 De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van Triggerpoint-reset. Triggerpoint-reset kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan Triggerpoint-reset gerelateerde diensten en producten.

Artikel 6. Audio en Video opnamen
Het is de wederpartij niet toegestaan te filmen, video of audio opnames te maken, gedurende opleidingen, trainingen, masterclasses, cursussen of andere bijeenkomsten. Een wederpartij die deze voorwaarden overtreedt dient het materiaal en de daarvan gemaakte kopieën te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een opname-pen) en gestaakt te houden. Desbetreffende wederpartijen kunnen uitgesloten worden van verdere deelname aan een Triggerpoint-reset gerelateerde dienst en/of product zonder enige recht op restitutie van het deelnamegeld.

Artikel 7. Privacy
7.1 Triggerpoint-reset gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens en met privacygevoelig materiaal.
7.2 De door Triggerpoint-reset verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan voor het uitvoeren van de afgesproken overeenkomst.
7.3 Derden, zoals een virtueel assistent, hebben enkel inzage in de persoons- en bedrijfsgegevens op grond van een verwerkersovereenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Triggerpoint-reset is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen bedrag uitbetaalt, is de aansprakelijkheid van Triggerpoint-reset beperkt tot een bedrag van € 1.000,- in het desbetreffende geval.
8.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Triggerpoint-reset voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Triggerpoint-reset of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8.3 Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij (mede) is uitgegaan van, door of vanwege de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.4 Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door Triggerpoint-reset ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de wederpartij zijn ingeschakeld.
8.5 Triggerpoint-reset is niet aansprakelijk voor schade, bestaande uit stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van wederpartij, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Triggerpoint-reset.
8.6 De wederpartij vrijwaart Triggerpoint-reset tegen en stelt Triggerpoint-reset schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 9. Klachten
9.1 De wederpartij dient bij een (mogelijk) tekortschieten van Triggerpoint-reset in de uitvoering van de overeenkomst, Triggerpoint-reset hiervan schriftelijk in gebreke te stellen alsmede Triggerpoint-reset in de gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.
9.2 Triggerpoint-reset is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.
Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.
10.2 De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden door Triggerpoint-reset uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

>